پشتیبانی فنی VIP

انجام کلیه بروزرسانی ها در دوره پشتیبانی
بررسی دوره ای سلامت سیستم
انجام پیگیری های فوری برای بررسی سیستم
دسترسی سریعتر به خدمات پشتیبانی