نمایندگی 10 گیگ لینوکس
 • 10 گیگ فضای نمایندگی
 • نامحدود پهنای باند
 • CPanel/WHM پنل مدیریت
 • 15 حداکثر ایجاد اکانت
 • نامحدود بقیه امکانات
 • بله SSL سه ماهه رایگان
نمایندگی 15 گیگ لینوکس
 • 15 گیگ فضای نمایندگی
 • نامحدود پهنای باند
 • CPanel/WHM پنل مدیریت
 • 20 حد اکثر ایجاد اکانت
 • نامحدود بقیه امکانات
 • بله SSL سه ماهه رایگان
نمایندگی 50 گیگ لینوکس
 • 50 گیگ فضای نمایندگی
 • نامحدود پهنای باند
 • CPanel/WHM پنل مدیریت
 • 60 حداکثر ایجاد اکانت
 • نامحدود بقیه امکانات
 • بله SSL سه ماهه رایگان