نسخه Whmcs 7.7.0 فارسی و بهینه سازی شده نسخه نال
ویژه اندازه فایل ها: 63.6 MB

این نسخه برای مشتریانی می باید که بصورت نال و بدون لایسنس قصد استفاده دارند - ارائه فارسی ساز بخش مدیریت کاملتر و دقیق تر ( همراه با بروزرسانی های آینده ) - ارائه قالب مدیریت داریوش - ارائه فارسی ساز بخش کاربری کاملتر و دقیق تر ( همراه با بروزرسانی های آینده ) - ارائه قالب بخش کاربری با بیس نسخه رسمی همراه با تغییرات- دارابودن تاریخ شمسی در بخش کاربری فاکتور و اطلاعیه ها ( بزودی در در تمام بخش ها با برزرسانی ها ) - دارای نسخه جدید و اصلاح شده قالب فروش استاندارد کارت - اصلاح ادیتور ها اصلاح و بومی سازی برای راستچین بودن

دریافت فایل
نسخه WHMCS 8.3.1 فارسی و بهینه سازی شده ( نسخه رسمی )
ویژه اندازه فایل ها: 79.2 MB

نسخه فارسی WHMCS 8.3.1 بر اساس بیس رسمی ، کاملا راستچین، دارای قالب مدیریت اختصاصی ، قالب جدید twenty-one سفارشی شده و راستچین، فرم سفارش استاندارد کارت شخصی سازی شده، دارای هوک شمسی ساز برای بخش کاربری و افزونه های اضافه برای این نسخه لازم هست که لایسنس قانونی WHMCS را داشته باید

دریافت فایل
نسخه WHMCS 8.3.2 فارسی و بهینه سازی شده ( نسخه رسمی )
ویژه اندازه فایل ها: 78.2 MB

نسخه فارسی WHMCS 8.3.2 بر اساس بیس رسمی ، کاملا راستچین، دارای قالب مدیریت اختصاصی ، قالب جدید twenty-one سفارشی شده و راستچین، فرم سفارش استاندارد کارت شخصی سازی شده، دارای هوک شمسی ساز برای بخش کاربری و افزونه های اضافه برای این نسخه لازم هست که لایسنس قانونی WHMCS را داشته باید

دریافت فایل
نسخه WHMCS 8.4.0 فارسی و بهینه سازی شده ( نسخه رسمی )
ویژه اندازه فایل ها: 73.5 MB

نسخه فارسی WHMCS 8.4.0 بر اساس بیس رسمی ، کاملا راستچین، دارای قالب مدیریت اختصاصی ، قالب جدید twenty-one سفارشی شده و راستچین، فرم سفارش استاندارد کارت شخصی سازی شده، دارای هوک شمسی ساز برای بخش کاربری و افزونه های اضافه برای این نسخه لازم هست که لایسنس قانونی WHMCS را داشته باید

دریافت فایل
نسخه WHMCS 8.4.1 فارسی و بهینه سازی شده ( نسخه رسمی )
ویژه اندازه فایل ها: 75.8 MB

نسخه فارسی WHMCS 8.4.1 بر اساس بیس رسمی ، کاملا راستچین، دارای قالب مدیریت اختصاصی ، قالب جدید twenty-one سفارشی شده و راستچین، فرم سفارش استاندارد کارت شخصی سازی شده، دارای هوک شمسی ساز برای بخش کاربری و افزونه های اضافه برای این نسخه لازم هست که لایسنس قانونی WHMCS را داشته باید

دریافت فایل
نسخه WHMCS 8.5.1 فارسی و بهینه سازی شده ( نسخه رسمی )
ویژه اندازه فایل ها: 75.8 MB

نسخه فارسی WHMCS 8.5.1 بر اساس بیس رسمی ، کاملا راستچین، دارای قالب مدیریت اختصاصی ، قالب جدید twenty-one سفارشی شده و راستچین، فرم سفارش استاندارد کارت شخصی سازی شده، دارای هوک شمسی ساز برای بخش کاربری و افزونه های اضافه برای این نسخه لازم هست که لایسنس قانونی WHMCS را داشته باید

دریافت فایل
نسخه WHMCS 8.7.2 فارسی و بهینه سازی شده ( نسخه رسمی )
ویژه اندازه فایل ها: 105 MB

نسخه فارسی WHMCS 8.7.2 بر اساس بیس رسمی ، کاملا راستچین، دارای قالب مدیریت اختصاصی ، قالب جدید twenty-one سفارشی شده و راستچین، فرم سفارش استاندارد کارت شخصی سازی شده، دارای هوک شمسی ساز برای بخش کاربری و افزونه های اضافه برای این نسخه لازم هست که لایسنس قانونی WHMCS را داشته باید

دریافت فایل
نسخه WHMCS 8.7.3 فارسی و بهینه سازی شده ( نسخه رسمی )
ویژه اندازه فایل ها: 103 MB

نسخه فارسی WHMCS 8.7.3 بر اساس بیس رسمی ، کاملا راستچین، دارای قالب مدیریت اختصاصی ، قالب جدید twenty-one سفارشی شده و راستچین، فرم سفارش استاندارد کارت شخصی سازی شده، دارای هوک شمسی ساز برای بخش کاربری و افزونه های اضافه برای این نسخه لازم هست که لایسنس قانونی WHMCS را داشته باید

دریافت فایل
دانلود WHMCS 8.3.1 فارسی و بهینه سازی شده ( نسخه نال )
ویژه اندازه فایل ها: 79.2 MB

نسخه فارسی WHMCS 8.3.1 بر اساس بیس رسمی ، کاملا راستچین، دارای قالب مدیریت اختصاصی، قالب جدید twenty-one سفارشی شده و راستچین، فرم سفارش استاندارد کارت شخصی سازی شده، دارای هوک شمسی ساز برای بخش کاربری و افزونه های اضافه این نسخه هیچ تفاوتی با نسخه رسمی ندارد و تنها فایل لایسنس اصلاح شده تا بدون محدودیت و لایسنس از آن استفاده کنید

دریافت فایل
دانلود WHMCS 8.3.2 فارسی و بهینه سازی شده ( نسخه نال )
ویژه اندازه فایل ها: 78.2 MB

نسخه فارسی WHMCS 8.3.2 بر اساس بیس رسمی ، کاملا راستچین، دارای قالب مدیریت اختصاصی، قالب جدید twenty-one سفارشی شده و راستچین، فرم سفارش استاندارد کارت شخصی سازی شده، دارای هوک شمسی ساز برای بخش کاربری و افزونه های اضافه این نسخه هیچ تفاوتی با نسخه رسمی ندارد و تنها فایل لایسنس اصلاح شده تا بدون محدودیت و لایسنس از آن استفاده کنید

دریافت فایل
دانلود WHMCS 8.4.0 فارسی و بهینه سازی شده ( نسخه نال )
ویژه اندازه فایل ها: 73.4 MB

نسخه فارسی WHMCS 8.4.0 بر اساس بیس رسمی ، کاملا راستچین، دارای قالب مدیریت اختصاصی، قالب جدید twenty-one سفارشی شده و راستچین، فرم سفارش استاندارد کارت شخصی سازی شده، دارای هوک شمسی ساز برای بخش کاربری و افزونه های اضافه این نسخه هیچ تفاوتی با نسخه رسمی ندارد و تنها فایل لایسنس اصلاح شده تا بدون محدودیت و لایسنس از آن استفاده کنید

دریافت فایل
دانلود WHMCS 8.4.1 فارسی و بهینه سازی شده ( نسخه نال )
ویژه اندازه فایل ها: 75.8 MB

نسخه فارسی WHMCS 8.4.1 بر اساس بیس رسمی ، کاملا راستچین، دارای قالب مدیریت اختصاصی، قالب جدید twenty-one سفارشی شده و راستچین، فرم سفارش استاندارد کارت شخصی سازی شده، دارای هوک شمسی ساز برای بخش کاربری و افزونه های اضافه این نسخه هیچ تفاوتی با نسخه رسمی ندارد و تنها فایل لایسنس اصلاح شده تا بدون محدودیت و لایسنس از آن استفاده کنید

دریافت فایل
دانلود WHMCS 8.5.1 فارسی و بهینه سازی شده ( نسخه نال )
ویژه اندازه فایل ها: 75.8 MB

نسخه فارسی WHMCS 8.5.1 بر اساس بیس رسمی ، کاملا راستچین، دارای قالب مدیریت اختصاصی، قالب جدید twenty-one سفارشی شده و راستچین، فرم سفارش استاندارد کارت شخصی سازی شده، دارای هوک شمسی ساز برای بخش کاربری و افزونه های اضافه این نسخه هیچ تفاوتی با نسخه رسمی ندارد و تنها فایل لایسنس اصلاح شده تا بدون محدودیت و لایسنس از آن استفاده کنید

دریافت فایل
دانلود WHMCS 8.7.2 فارسی و بهینه سازی شده ( نسخه نال )
ویژه اندازه فایل ها: 105 MB

نسخه فارسی WHMCS 8.7.2 بر اساس بیس رسمی ، کاملا راستچین، دارای قالب مدیریت اختصاصی، قالب جدید twenty-one سفارشی شده و راستچین، فرم سفارش استاندارد کارت شخصی سازی شده، دارای هوک شمسی ساز برای بخش کاربری و افزونه های اضافه این نسخه هیچ تفاوتی با نسخه رسمی ندارد و تنها فایل لایسنس اصلاح شده تا بدون محدودیت و لایسنس از آن استفاده کنید

دریافت فایل
دانلود WHMCS 8.7.3 فارسی و بهینه سازی شده ( نسخه نال )
ویژه اندازه فایل ها: 103 MB

نسخه فارسی WHMCS 8.7.3 بر اساس بیس رسمی ، کاملا راستچین، دارای قالب مدیریت اختصاصی، قالب جدید twenty-one سفارشی شده و راستچین، فرم سفارش استاندارد کارت شخصی سازی شده، دارای هوک شمسی ساز برای بخش کاربری و افزونه های اضافه این نسخه هیچ تفاوتی با نسخه رسمی ندارد و تنها فایل لایسنس اصلاح شده تا بدون محدودیت و لایسنس از آن استفاده کنید

دریافت فایل
نسخه Whmcs 7.10.0 فارسی و بهینه سازی شده ( نسخه رسمی )
ویژه اندازه فایل ها: 63.3 MB

نسخه فارسی Whmcs 7.10.0 بر اساس بیس رسمی ، کاملا راستچین، دارای قالب مدیریت اختصاصی آسمان، قالب Six سفارشی شده بنام سردار، فرم سفارش استاندارد کارت شخصی سازی شده، دارای هوک شمسی ساز برای بخش کاربری و افزونه های اضافه برای این نسخه لازم هست که لایسنس قانونی Whmcs را داشته باید

دریافت فایل
نسخه Whmcs 7.10.0 فارسی و بهینه سازی شده ( نسخه نال )
ویژه اندازه فایل ها: 63.3 MB

نسخه فارسی Whmcs 7.10.0 بر اساس بیس رسمی ، کاملا راستچین، دارای قالب مدیریت اختصاصی آسمان، قالب Six سفارشی شده بنام سردار، فرم سفارش استاندارد کارت شخصی سازی شده، دارای هوک شمسی ساز برای بخش کاربری و افزونه های اضافه این نسخه هیچ تفاوتی با نسخه رسمی ندارد و تنها فایل لایسنس اصلاح شده تا بدون محدودیت و لایسنس از آن استفاده کنید

دریافت فایل
نسخه Whmcs 7.10.1 فارسی و بهینه سازی شده ( نسخه رسمی )
ویژه اندازه فایل ها: 63.3 MB

نسخه فارسی Whmcs 7.10.0 بر اساس بیس رسمی ، کاملا راستچین، دارای قالب مدیریت اختصاصی آسمان، قالب Six سفارشی شده بنام سردار، فرم سفارش استاندارد کارت شخصی سازی شده، دارای هوک شمسی ساز برای بخش کاربری و افزونه های اضافه برای این نسخه لازم هست که لایسنس قانونی Whmcs را داشته باید

دریافت فایل
نسخه Whmcs 7.10.1 فارسی و بهینه سازی شده ( نسخه نال )
ویژه اندازه فایل ها: 63.2 MB

نسخه فارسی Whmcs 7.10.0 بر اساس بیس رسمی ، کاملا راستچین، دارای قالب مدیریت اختصاصی آسمان، قالب Six سفارشی شده بنام سردار، فرم سفارش استاندارد کارت شخصی سازی شده، دارای هوک شمسی ساز برای بخش کاربری و افزونه های اضافه این نسخه هیچ تفاوتی با نسخه رسمی ندارد و تنها فایل لایسنس اصلاح شده تا بدون محدودیت و لایسنس از آن استفاده کنید

دریافت فایل
نسخه Whmcs 7.10.2 فارسی و بهینه سازی شده ( نسخه رسمی )
ویژه اندازه فایل ها: 63.7 MB

نسخه فارسی Whmcs 7.10.2 بر اساس بیس رسمی ، کاملا راستچین، دارای قالب مدیریت اختصاصی آسمان، قالب Six سفارشی شده بنام سردار، فرم سفارش استاندارد کارت شخصی سازی شده، دارای هوک شمسی ساز برای بخش کاربری و افزونه های اضافه برای این نسخه لازم هست که لایسنس قانونی Whmcs را داشته باید

دریافت فایل
نسخه Whmcs 7.10.2 فارسی و بهینه سازی شده ( نسخه نال )
ویژه اندازه فایل ها: 63.6 MB

نسخه فارسی Whmcs 7.10.2 بر اساس بیس رسمی ، کاملا راستچین، دارای قالب مدیریت اختصاصی آسمان، قالب Six سفارشی شده بنام سردار، فرم سفارش استاندارد کارت شخصی سازی شده، دارای هوک شمسی ساز برای بخش کاربری و افزونه های اضافه این نسخه هیچ تفاوتی با نسخه رسمی ندارد و تنها فایل لایسنس اصلاح شده تا بدون محدودیت و لایسنس از آن استفاده کنید

دریافت فایل
نسخه Whmcs 7.6.1 فارسی و بهینه سازی شده نسخه رسمی
ویژه اندازه فایل ها: 72.1 MB

- دارا بودن فارسی ساز اصلاح شده مدیریت برای درک بهتر - دارا بودن قالب مدیریت راستچین، بهینه و فارسی برای مدیریت بر تمام بخش ها با رنگی دلنشین - دارا بودن فارسی ساز کامل بخش کاربری کاملا اصلاح شده - دارا بودن قالب بخش کاربری Six اصلاح، راستچین و فارسی شده - دارا بودن شمسی ساز تجاری به عنوان هدیه برای شمسی نمودن تاریخ های بخش سرویس ها، صورتحساب ها و تیکت ها - دارا بودن قالب فرم سفارش استاندارد اصلاح، فارسی و بهبود یافته - اصلاح لینک اخبار ( اطلاعیه ها ) برای نمایش صحیح لینک های فارسی، مناسب برای ایندکس شدن مطالب شما در گوگل - اصلاح ادیتور پیشفرض سیستم برای تایپ راستچین با بهره گیری از فونت ایران سنس برای راحتی شما

دریافت فایل
نسخه Whmcs 7.6.1 فارسی و بهینه سازی شده نسخه نال
ویژه اندازه فایل ها: 72.1 MB

- دارا بودن فارسی ساز اصلاح شده مدیریت برای درک بهتر - دارا بودن قالب مدیریت راستچین، بهینه و فارسی برای مدیریت بر تمام بخش ها با رنگی دلنشین - دارا بودن فارسی ساز کامل بخش کاربری کاملا اصلاح شده - دارا بودن قالب بخش کاربری Six اصلاح، راستچین و فارسی شده - دارا بودن شمسی ساز تجاری به عنوان هدیه برای شمسی نمودن تاریخ های بخش سرویس ها، صورتحساب ها و تیکت ها - دارا بودن قالب فرم سفارش استاندارد اصلاح، فارسی و بهبود یافته - اصلاح لینک اخبار ( اطلاعیه ها ) برای نمایش صحیح لینک های فارسی، مناسب برای ایندکس شدن مطالب شما در گوگل - اصلاح ادیتور پیشفرض سیستم برای تایپ راستچین با بهره گیری از فونت ایران سنس برای راحتی شما

دریافت فایل
نسخه Whmcs 7.7.0 فارسی و بهینه سازی شده نسخه رسمی
ویژه اندازه فایل ها: 63.7 MB

- دارا بودن فارسی ساز اصلاح شده مدیریت برای درک بهتر - دارا بودن قالب مدیریت راستچین، بهینه و فارسی برای مدیریت بر تمام بخش ها با رنگی دلنشین - دارا بودن فارسی ساز کامل بخش کاربری کاملا اصلاح شده - دارا بودن قالب بخش کاربری Six اصلاح، راستچین و فارسی شده - دارا بودن شمسی ساز تجاری به عنوان هدیه برای شمسی نمودن تاریخ های بخش سرویس ها، صورتحساب ها و تیکت ها - دارا بودن قالب فرم سفارش استاندارد اصلاح، فارسی و بهبود یافته - اصلاح لینک اخبار ( اطلاعیه ها ) برای نمایش صحیح لینک های فارسی، مناسب برای ایندکس شدن مطالب شما در گوگل - اصلاح ادیتور پیشفرض سیستم برای تایپ راستچین با بهره گیری از فونت ایران سنس برای راحتی شما

دریافت فایل
نسخه Whmcs 7.7.1 فارسی و بهینه سازی شده نسخه رسمی
ویژه اندازه فایل ها: 63.2 MB

- دارا بودن فارسی ساز اصلاح شده مدیریت برای درک بهتر - دارا بودن قالب مدیریت راستچین، بهینه و فارسی برای مدیریت بر تمام بخش ها با رنگی دلنشین - دارا بودن فارسی ساز کامل بخش کاربری کاملا اصلاح شده - دارا بودن قالب بخش کاربری Six اصلاح، راستچین و فارسی شده - دارا بودن شمسی ساز تجاری به عنوان هدیه برای شمسی نمودن تاریخ های بخش سرویس ها، صورتحساب ها و تیکت ها - دارا بودن قالب فرم سفارش استاندارد اصلاح، فارسی و بهبود یافته - اصلاح لینک اخبار ( اطلاعیه ها ) برای نمایش صحیح لینک های فارسی، مناسب برای ایندکس شدن مطالب شما در گوگل - اصلاح ادیتور پیشفرض سیستم برای تایپ راستچین با بهره گیری از فونت ایران سنس برای راحتی شما

دریافت فایل
نسخه Whmcs 7.7.1 فارسی و بهینه سازی شده نسخه نال
ویژه اندازه فایل ها: 63.1 MB

این نسخه برای مشتریانی می باید که بصورت نال و بدون لایسنس قصد استفاده دارند - ارائه فارسی ساز بخش مدیریت کاملتر و دقیق تر ( همراه با بروزرسانی های آینده ) - ارائه قالب مدیریت داریوش - ارائه فارسی ساز بخش کاربری کاملتر و دقیق تر ( همراه با بروزرسانی های آینده ) - ارائه قالب بخش کاربری با بیس نسخه رسمی همراه با تغییرات- دارابودن تاریخ شمسی در بخش کاربری فاکتور و اطلاعیه ها ( بزودی در در تمام بخش ها با برزرسانی ها ) - دارای نسخه جدید و اصلاح شده قالب فروش استاندارد کارت - اصلاح ادیتور ها اصلاح و بومی سازی برای راستچین بودن

دریافت فایل
نسخه Whmcs 7.8.2 فارسی و بهینه سازی شده نسخه رسمی
ویژه اندازه فایل ها: 68.5 MB

- دارا بودن فارسی ساز اصلاح شده مدیریت برای درک بهتر - دارا بودن قالب مدیریت راستچین، بهینه و فارسی برای مدیریت بر تمام بخش ها با رنگی دلنشین - دارا بودن فارسی ساز کامل بخش کاربری کاملا اصلاح شده - دارا بودن قالب بخش کاربری Six اصلاح، راستچین و فارسی شده - دارا بودن شمسی ساز تجاری به عنوان هدیه برای شمسی نمودن تاریخ های بخش سرویس ها، صورتحساب ها و تیکت ها - دارا بودن قالب فرم سفارش استاندارد اصلاح، فارسی و بهبود یافته

دریافت فایل
نسخه Whmcs 7.8.2 فارسی و بهینه سازی شده نسخه نال
ویژه اندازه فایل ها: 68.4 MB

این نسخه برای مشتریانی می باید که بصورت نال و بدون لایسنس قصد استفاده دارند - ارائه فارسی ساز بخش مدیریت کاملتر و دقیق تر ( همراه با بروزرسانی های آینده ) - ارائه قالب مدیریت داریوش - ارائه فارسی ساز بخش کاربری کاملتر و دقیق تر ( همراه با بروزرسانی های آینده ) - ارائه قالب بخش کاربری با بیس نسخه رسمی همراه با تغییرات- دارابودن تاریخ شمسی در بخش کاربری فاکتور و اطلاعیه ها ( بزودی در در تمام بخش ها با برزرسانی ها ) - دارای نسخه جدید و اصلاح شده قالب فروش استاندارد کارت - اصلاح ادیتور ها اصلاح و بومی سازی برای راستچین بودن

دریافت فایل
نسخه Whmcs 7.8.3 فارسی و بهینه سازی شده نسخه رسمی
ویژه اندازه فایل ها: 66.8 MB

- دارا بودن فارسی ساز اصلاح شده مدیریت برای درک بهتر - دارا بودن قالب مدیریت راستچین، بهینه و فارسی برای مدیریت بر تمام بخش ها با رنگی دلنشین - دارا بودن فارسی ساز کامل بخش کاربری کاملا اصلاح شده - دارا بودن قالب بخش کاربری Six اصلاح، راستچین و فارسی شده - دارا بودن شمسی ساز تجاری به عنوان هدیه برای شمسی نمودن تاریخ های بخش سرویس ها، صورتحساب ها و تیکت ها - دارا بودن قالب فرم سفارش استاندارد اصلاح، فارسی و بهبود یافته

دریافت فایل
نسخه Whmcs 7.8.3 فارسی و بهینه سازی شده نسخه نال شده
ویژه اندازه فایل ها: 66.7 MB

- دارا بودن فارسی ساز اصلاح شده مدیریت برای درک بهتر - دارا بودن قالب مدیریت راستچین، بهینه و فارسی برای مدیریت بر تمام بخش ها با رنگی دلنشین - دارا بودن فارسی ساز کامل بخش کاربری کاملا اصلاح شده - دارا بودن قالب بخش کاربری Six اصلاح، راستچین و فارسی شده - دارا بودن شمسی ساز تجاری به عنوان هدیه برای شمسی نمودن تاریخ های بخش سرویس ها، صورتحساب ها و تیکت ها - دارا بودن قالب فرم سفارش استاندارد اصلاح، فارسی و بهبود یافته

دریافت فایل
نسخه Whmcs 7.9.1 فارسی و بهینه سازی شده ( نسخه رسمی )
ویژه اندازه فایل ها: 67.7 MB

نسخه فارسی Whmcs 7.9.1 بر اساس بیس رسمی ، کاملا راستچین، دارای قالب مدیریت اختصاصی آسمان، قالب Six سفارشی شده بنام سردار، فرم سفارش استاندارد کارت شخصی سازی شده در سه حالت، 1، 2 و 3 ستونه، دارای هوک شمسی ساز برای بخش کاربری و افزونه های اضافه برای این نسخه لازم هست که لایسنس قانونی Whmcs را داشته باید

دریافت فایل
نسخه Whmcs 7.9.1 فارسی و بهینه سازی شده ( نسخه نال )
ویژه اندازه فایل ها: 67.6 MB

نسخه فارسی Whmcs 7.9.1 بر اساس بیس رسمی ، کاملا راستچین، دارای قالب مدیریت اختصاصی آسمان، قالب Six سفارشی شده بنام سردار، فرم سفارش استاندارد کارت شخصی سازی شده در سه حالت، 1، 2 و 3 ستونه، دارای هوک شمسی ساز برای بخش کاربری و افزونه های اضافه این نسخه هیچ تفاوتی با نسخه رسمی ندارد و تنها فایل لایسنس اصلاح شده تا بدون محدودیت و لایسنس از آن استفاده کنید

دریافت فایل
نسخه Whmcs 7.9.2 فارسی و بهینه سازی شده ( نسخه رسمی )
ویژه اندازه فایل ها: 69.7 MB

نسخه فارسی Whmcs 7.9.2 بر اساس بیس رسمی ، کاملا راستچین، دارای قالب مدیریت اختصاصی آسمان، قالب Six سفارشی شده بنام سردار، فرم سفارش استاندارد کارت شخصی سازی شده در سه حالت، 1، 2 و 3 ستونه، دارای هوک شمسی ساز برای بخش کاربری و افزونه های اضافه برای این نسخه لازم هست که لایسنس قانونی Whmcs را داشته باید

دریافت فایل
نسخه Whmcs 7.9.2 فارسی و بهینه سازی شده ( نسخه نال )
ویژه اندازه فایل ها: 68 MB

نسخه فارسی Whmcs 7.9.2 بر اساس بیس رسمی ، کاملا راستچین، دارای قالب مدیریت اختصاصی آسمان، قالب Six سفارشی شده بنام سردار، فرم سفارش استاندارد کارت شخصی سازی شده در سه حالت، 1، 2 و 3 ستونه، دارای هوک شمسی ساز برای بخش کاربری و افزونه های اضافه این نسخه هیچ تفاوتی با نسخه رسمی ندارد و تنها فایل لایسنس اصلاح شده تا بدون محدودیت و لایسنس از آن استفاده کنید

دریافت فایل
نسخه Whmcs 8.1.3 فارسی و بهینه سازی شده ( نسخه رسمی )
ویژه اندازه فایل ها: 64.6 MB

نسخه فارسی Whmcs 8.1.3 بر اساس بیس رسمی ، کاملا راستچین، دارای قالب مدیریت اختصاصی ، قالب جدید twenty-one سفارشی شده و راستچین، فرم سفارش استاندارد کارت شخصی سازی شده، دارای هوک شمسی ساز برای بخش کاربری و افزونه های اضافه برای این نسخه لازم هست که لایسنس قانونی Whmcs را داشته باید

دریافت فایل
نسخه Whmcs 8.1.3 فارسی و بهینه سازی شده ( نسخه نال )
ویژه اندازه فایل ها: 64.7 MB

نسخه فارسی Whmcs 8.1.3 بر اساس بیس رسمی ، کاملا راستچین، دارای قالب مدیریت اختصاصی، قالب جدید twenty-one سفارشی شده و راستچین، فرم سفارش استاندارد کارت شخصی سازی شده، دارای هوک شمسی ساز برای بخش کاربری و افزونه های اضافه این نسخه هیچ تفاوتی با نسخه رسمی ندارد و تنها فایل لایسنس اصلاح شده تا بدون محدودیت و لایسنس از آن استفاده کنید

دریافت فایل
نسخه Whmcs 8.2.1 فارسی و بهینه سازی شده ( نسخه رسمی )
ویژه اندازه فایل ها: 74 MB

نسخه فارسی Whmcs 8.2.1 بر اساس بیس رسمی ، کاملا راستچین، دارای قالب مدیریت اختصاصی ، قالب جدید twenty-one سفارشی شده و راستچین، فرم سفارش استاندارد کارت شخصی سازی شده، دارای هوک شمسی ساز برای بخش کاربری و افزونه های اضافه برای این نسخه لازم هست که لایسنس قانونی Whmcs را داشته باید

دریافت فایل
نسخه Whmcs 8.2.1 فارسی و بهینه سازی شده ( نسخه نال )
ویژه اندازه فایل ها: 74 MB

نسخه فارسی Whmcs 8.2 بر اساس بیس رسمی ، کاملا راستچین، دارای قالب مدیریت اختصاصی، قالب جدید twenty-one سفارشی شده و راستچین، فرم سفارش استاندارد کارت شخصی سازی شده، دارای هوک شمسی ساز برای بخش کاربری و افزونه های اضافه این نسخه هیچ تفاوتی با نسخه رسمی ندارد و تنها فایل لایسنس اصلاح شده تا بدون محدودیت و لایسنس از آن استفاده کنید

دریافت فایل
نسخه رسمی WHMCS نگارش 7.6
ویژه اندازه فایل ها: 71.2 MB

این نسخه برای مشتریانی می باید که از لایسنس قانونی Whmcs استفاده میکنند - ارائه فارسی ساز بخش مدیریت کاملتر و دقیق تر ( همراه با بروزرسانی های آینده ) - ارائه قالب مدیریت انحصاری که با توجه به بیس رسمی ( bened ) بومی سازی و توسعه یافته بصورت پیشفرض روی سیستم - ارائه فارسی ساز بخش کاربری کاملتر و دقیق تر ( همراه با بروزرسانی های آینده ) - ارائه قالب بخش کاربری با بیس نسخه رسمی همراه با تغییرات و اصلاحات لازم و اختصاصی - سئو بودن قالب بخش کاربری - دارابودن تاریخ شمسی در بخش کاربری فاکتور و اطلاعیه ها ( بزودی در در تمام بخش ها با برزرسانی ها ) - دارای نسخه جدید و اصلاح شده قالب فروش استاندارد کارت - رفع مشکل لینک اخبار یا همون اطلاعیه ها که بصورت پیشفرض از لینک های فارسی پشتیبانی خواهد کرد. - اصلاح ادیتور ها اصلاح و بومی سازی برای راستچین بودن و تایپ راحت با فونت ایران سنس ( در تمام بخش ها ادیتور ها سازگار و اصلاح شدن )

دریافت فایل
نسخه رسمی WHMCS نگارش 7.6.1
ویژه اندازه فایل ها: 73.5 MB

این نسخه برای مشتریانی می باید که از لایسنس قانونی Whmcs استفاده میکنند - ارائه فارسی ساز بخش مدیریت کاملتر و دقیق تر ( همراه با بروزرسانی های آینده ) - ارائه قالب مدیریت انحصاری که با توجه به بیس رسمی ( bened ) بومی سازی و توسعه یافته بصورت پیشفرض روی سیستم - ارائه فارسی ساز بخش کاربری کاملتر و دقیق تر ( همراه با بروزرسانی های آینده ) - ارائه قالب بخش کاربری با بیس نسخه رسمی همراه با تغییرات و اصلاحات لازم و اختصاصی - سئو بودن قالب بخش کاربری - دارابودن تاریخ شمسی در بخش کاربری فاکتور و اطلاعیه ها ( بزودی در در تمام بخش ها با برزرسانی ها ) - دارای نسخه جدید و اصلاح شده قالب فروش استاندارد کارت - رفع مشکل لینک اخبار یا همون اطلاعیه ها که بصورت پیشفرض از لینک های فارسی پشتیبانی خواهد کرد. - اصلاح ادیتور ها اصلاح و بومی سازی برای راستچین بودن و تایپ راحت با فونت ایران سنس ( در تمام بخش ها ادیتور ها سازگار و اصلاح شدن )

دریافت فایل
« بازگشت